Seuramme toteuttaa Voimisteluliiton vastuullisuusaskeleita. Seuran eettiset ohjeet koskevat sekä johtokuntaa, seurassa työskenteleviä henkilöitä, seuran voimistelijoita ja jäseniä sekä heidän perheitään. Seurassa on aina toimittava hyvässä ja vastuullisessa tahdissa jäsenten fyysisen ja henkisen terveyden suhteen sekä työskenneltävä tasa-arvon ja kestävyyden edistämiseksi kaikissa tilanteissa.

Seuran johtokunta ja seurassa työskentelevien tulee aina toimia oikeudenmukaisesti niin jäsenten, muiden seuran toimijoiden kuin koko yhdistyksenkin suhteen. Seuran jäsenenä, riippumatta asemasta, meidän tulee toimia kunnioittavasti toisia kohtaan ja arvostaa sekä omaa että muiden osaamista ja panosta.

Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja olla turvallinen ja iloa tuottava harrastuspaikka kaikille. Vastuullisen toimintakulttuurin kehittämiseksi Wasa Unique laatii kahden vuoden mittainen (2024-2025) toteuttamissuunnitelma Voimisteluliiton Perustason ja Tähtitason Vastuullisuusaskeleille. Suunnitelman mukaisesti kaikki toimijat ovat tietoisia vastuullisuustyöstä ja vastuullisuus näkyy osana seuran arkea.

Seuran johtokunta on sitoutunut Voimisteluliiton Voimistelun eettisiin periaatteisiin sekä Olympiakomitean Reilun Pelin eettisiin periaatteetteisiin. Seuran toiminta on avointa. Toiminnan periaatteet ja toimintatavat sekä eri toimijoiden vastuualueet ja roolit on kirjattu Toimintakäsikirjaan. Seuran vastuullisuusasioista vastaa puheenjohtaja (johon eri tahot ja toimijat voivat tarvittaessa olla yhteydessä).

Toiminnan organisointi perustuu hyvään yhteistyöhön johtokunnan, rahastonhoitajien, joukkueenjohtajien, joukkueiden, toimihenkilöiden, valmentajien, voimistelijoiden ja vanhempien välillä. Tehtävässään he edistävät toimivaa seuratoimintaa. Aktiivisten toimihenkilöiden odotetaan olevan seuran jäseniä.  

 

 


 

 • Pelisäännöt
 • Ongelmaratkaisumalli

Turvallisen toimintaympäristön toteuttamisessa ohjaajat/valmentajat ovat keskeisessä asemassa. He toimivat seuran arvojen ja ohjeiden mukaisesti (Toimintakäsikirjassa) ja aistivat ryhmän/joukkueen ilmapiiriä ja vuorovaikutustilanteita.

Pelisääntöjen tavoitteena on ohjata eri ryhmien toimintaa. Voimisteluryhmien pelisäännöt luodaan uudestaan joka kauden alussa yhdessä lasten/nuorten kanssa, säännöt jaetaan myös huoltajille.  Valmentajat ohjaavat sääntöjen laatimista huomioimalla että eettisyys, turvallisuus ja hyvät käytöstavat sisältyvät sääntöihin ja ovat linjassa seuran yhteisten pelisääntöjen kanssa. 

Kiusaaminen, häirintä tai muu epäasiallinen käyttäytyminen eivät kuulu seuran toimintaan. Seuran jäsen, joka kokee itseensä kohdistuvaa epäasiallista käytöstä, eikä uskalla tai halua kertoa siitä ohjaajalle/valmentajalle eikä joukkuekavereille, voi ottaa yhteyttä valitsemaansa toimialavastaavaan, jotka toimivat turvahenkilöinä (yhteystiedot löytyvät nettisivuilta). Tilanteen ulkopuolella olevan henkilön avulla tapahtunutta lähdetään selvittelemään kaikkia osapuolia kuunnellen. Luottamuksellisesti kohdanneesta epäasiallisesta käyttäytymisestä voi keskustella Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa.

Hallitus mahdollistaa seuran turvallisen toiminnan toteuttamisen, tukee ja auttaa ohjaajia, kouluttaa ja on mukana ongelmanratkaisutilanteissa.

 

 

 


 

Me kaikki Wasa Unique yhteisön jäsenet, harrastajat, valmentajat, ohjaajat, Wasa Uniquelta työtä hakevat, johtokuntalaiset ja muut vapaaehtoiset olemme samanarvoisia sukupuolesta, iästä, etnisestä ja kansallisesta alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, terveydentilasta, vammaisuudesta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai muista vastaavista henkilöönsä liittyvästä seikasta riippumatta.

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUNNITELMAMME POHJANA TOIMIVAT YHTEISET ARVOMME

 • Unelmista totta yksilö huomioiden (yksilön kunnioitus, tavoitteellista, suunnitelmallista, ammattitaitoista ja pitkäjänteistä työtä)
 • Positiivisuus ja yhteisöllisyys (tasa-arvo, avoimuus, kannustus, suvaitsevaisuus, muutosvalmius) 
 • Vastuullisuus ja luotettavuus 
 • Yhteisöllisyys (hyvä valmistautuminen, muiden huomioiminen, välittäminen, yhteisten pelisääntöjen noudattaminen) 

Seurassamme harrastaminen:

Seura tarjoaa  jäsenistölleen liikunnan iloa ja elämyksiä sekä positiivista yhdessä tekemistä. Tavoitteenamme on, että seuran liikuntapalveluista löytyy  liikuntamahdollisuus  kaikille ikä-, taito- ja tavoitetasoille. Seuran toiminta jakaantuu harrasteliikuntaan, kilpavoimisteluun sekä tapahtumiin. Toiminnan keskeisenä painopisteenä on terveyttä edistävän harrastuksen tarjoaminen lapsille ja nuorille sekä aikuisille.

Ymmärrämme, että perheemme tulevat erilaisista taloudellisista lähtökohdista ja pyrimme löytämään jokaiselle tavan harrastaa. Teemme aktiivisesti työtä Hopen ja Wasa Starsin kanssa, jotta perheiden taloudelliset haasteet eivät vaarantaisi lasten harrastuksen jatkuvuutta. 

Tavat, asenteet ja käyttäytyminen, erilaisten ryhmien kohtelu:

Arvomme ohjaavat sitä millaista seurakulttuuria haluamme luoda. Haluamme tehdä unelmista totta, yksilö huomioiden. Luomme yhdessä positiivista, yhteisöllistä, tasa-arvoista, avointa, kannustavaa, suvaitsevaa, vastuullista ja luotettavaa työkulttuuria.

Yhteisössämme jokainen on yhtä tärkeä. Emme suvaitse häirintää tai kiusaamista. Yhteisöllinen ilmapiirimme pitää näkyä kaikille sidosryhmillemme. 

Ilmaisemme välittävämme sidosryhmistämme osallistumalla erilaisiin tempauksiin muiden yleishyödyllisten toimijoiden kanssa, esimerkiksi osallistumalla Hopen keräykseen.

 

  Wasa Unique työnantajana:

Rekrytoinneissamme ratkaisevat osaaminen ja asenne. Sukupuoli ei koskaan ole rekrytoinnissa vaikuttava seikka. Rekrytoinnit ovat jatkossakin sukupuolesta tai muusta syrjintään perustuvasta seikasta riippumattomia. Tavoitteenamme on palkata tehtävään parhaiten sopiva henkilö.

Ohjaajiemme ja valmentajiemme palkat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan palkkataulukon mukaan. Palkka määräytyy koulutuksen, kokemuksen ja luottamustehtävien mukaan.

Olemme monen nuoren ensimmäinen työnantaja, ja pyrimme siihen että toimimalla vastuullisesti ja luotettavasti nuoristamme kasvaa tulevaisuuden valmentajia ja ohjaajia, sekä aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Seura tarjoaa nuorille monipuoliset mahdollisuudet kehittyä myös seuratoiminnan parissa paitsi osallistumalla ohjaaja- ja valmennustyöhön myös tapahtumien ja kilpailujen organisointiin sekä tiimi – ja johtokuntatyöhön.

Työntekijämme ovat eri ikäisiä ja tulevat eri taustoista, ja se on meille rikkaus. Ikärakenteeltaan työyhteisömme on nuori. Tavoitteenamme on sitouttaa ohjaajia ja valmentajia pidemmäksi aikaa, jolloin ohjaajiemme keski-ikä nousisi.

 TAVOITTEET

 • Yhteisössämme jokainen kokee, että  Wasa Uniquessa kunnioitetaan yksilöä
 • Toimintamme on tasa-arvoista, avointa, kannustavaa ja suvaitsevaa.
 • Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti kaikkia sidosryhmiämme kohtaan.
 • Jokaisen yhteisömme jäsenen toiminta on muita huomioivaa, välittävää ja yhteisten pelisääntöjen mukaista.
 • Ohjaajien ja valmentajiemme sitouttaminen seuratoimintaan.

 TOIMENPITEET TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI

 • Arvostamme jokaista yhteisömme jäsentä ja panostamme seurakulttuurin kehittämiseen
 • Emme salli syrjintää, ahdistelua tai kiusaamista.
 • Välitämme jokaisesta yhteisömme jäsenestä ja yritämme saada kaikki mukaan toimintaamme.
 • Ilmaisemme välittävämme sidosryhmistämme tekemällä yhteistyötä muidenkin yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

 

 


 

Wasa Uniquessa alle 10-vuotiaat voimistelijat vuokraavat kausittain seuran omistamia kisapukuja. Ensimmäiset omat puvut tulevat joukkueille ostettavaksi 10-12 sarjassa. Joukkueet käyttävät omia pukuja vähintään 2 kautta peräkkäin. Hiuskoristeita pyritään käyttämään useamman kauden ajan ennen uusien hankkimista. Joukkueita kannustetaan pukujen kierrättämiseen ja vuokraamiseen.

Seuramme kaikki 12-14 sekä vanhemmat voimistelijat suorittavat kevään 2024 aikana ”puhtaasti paras” sekä ”reilusti paras” -kurssit. Valmentajat raportoivat suoritukset valmennusvastaavalle. Jatkossa vastaavan kurssin suorittaminen vaaditaan muiltakin 12-14 sarjaan siirtyviltä joukkueilta.

Toimintaohje epäasiallisen käytöksen käsittelyyn

 

Ota yhteyttä

Nina Lindahl

Wasa Unique, puheenjohtaja

lindahl.ninam@gmail.com